Промоции


Речник на всички термини


ГПР
Параметър за сравняване на оферти за кредит с идентични параметри. Представлява общата стойност на разходите по кредита за потребителя, изразена като годишен процент от сумата на отпуснатия кредит. Включва всички разходи по кредита, в това число лихва и всички разходи на кредитора по отпускане на кредита (такса разглеждане на документи, отпускане на кредита, такса управление и т.н).

Дата за погасяване
Датата, към която седмичната или месечна вноска трябва да бъде внесена в офис на Терра Кредит, в който сте изтеглили кредит.

Длъжник
Лице, което е задължено да изплаща отпуснатия му кредит, включително и лихвите, по сметка на кредитора.

Потребителски кредит
Предоставена от заемодателя на заемополучателя договорена сума или вещ за определен срок от време срещу определена цена във вид на лихва.

Кредитоспособност
Състояние, което изразява способността на клиента да върне получения кредит според условията на сключения договор.

Финансова институция
Финансова институция, която със собствени средства предоставя кредити на крайни клиенти. За стартиране на дейност по отпускане на кредити със собствени средства не се изисква лиценз, а единствено уведомление до БНБ за кръга на извършваните сделки по Закона за кредитните институции.

Падеж
Дата, към която длъжникът е задължен да заплати договорената сума на кредитора.

Период на изплащане
Предварително договорен период, в рамките на който кредитът трябва да бъде изплатен.

Погасителен план
План на изплащане на кредита или всякакъв друг вид парични задължения с точно установен размер и падежна дата на всяка погасителна вноска.

Погасителна вноска
Сума, съдържаща част от главницата и договорените лихви и такси, с която клиентът редовно погасява кредита си или всякакви други парични задължения.

Предсрочно погасяване
Право на клиента да погаси задълженията си към кредитора преди договорения между страните краен срок. Правилата за предсрочното погасяване по потребителски кредити са регламентирани в Закона за потребителския кредит.


« Въпроси и отговори