Промоции


За насЗа "Терра Кредит" ООД


"Терра Кредит" ООД ("Терра Кредит") е финансова институция по смисъла на чл. 3 от Закона за кредитните институции, вписана в регистъра на Българска Народна Банка и извършваща дейност по отпускане на потребителски кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.


Развитие на бизнеса


Основна насока в стратегията на Терра Кредит за развитие на бизнеса е бързо и ефикасно развитие на търговската мрежа на територията на цялата страна. В изпълнение на тази стратегия към началото на 2012 година, Терра Кредит има 49 офиса в 45 града на България. Към настоящия момент с оглед редуциране на риска, свързан с дейността, Компанията е фокусирана в предоставянето на сравнително малки по размер заеми, с кратък срок на погасяване и при засилен контрол на риска. Социалната таргет група, към която Компанията е насочила предоставянето на кредитите са физически лица със среден или под средния икономически статус, които се нуждаят от малки и бързи кредити, покриващи неотложни нужди. Изследванията на компанията показват, че голяма част от населението на България има нужда от подобно финансиране и възможност да изплаща подобни кредити, стига схемите за погасяване да са достатъчно гъвкави. В тази връзка разработените от Компанията продукти позволяват от една страна оптимизиране на схемите на връщане на заемите, без да натоварват клиента, а от друга гарантират до голяма степен защита интересите на Компанията и обезпечават събираемостта на вземанията.


Ресурси


Политиката на компанията е да привлича местни специалисти с опит във финансовия сектор, на които да делегира развитието на местните офиси, под контрола на ръководството на Компанията. Към настоящия момент в Терра Кредит работят над 240 човека, като се очаква с отварянето на нови офиси, броят на служителите да достигне над 400 към края на 2012 година.

С оглед обезпечаване на контрола на бизнеса, Компанията разполага със специално разработен софтуер, който напълно автоматизира генерирането на документите, свързани с предоставянето на кредитите, следи документооборота, осчетоводяването на операциите и актуализирането на базата данни на Компанията. Що се отнася до офисите за предоставяне услугите, политика на Компанията е да наема помещения на достъпни локации, които оптимизират предоставянето на кредитите, предвид клиентската целева група на Терра Кредит.


Цели


Целите на Терра Кредит за настоящата 2012 година са свързани предимно с развитието на търговската структура и подобряване на качеството на обслужване. Компанията планира да отвори през 2012 - 2013 година нови 50 офиса и по този начин да обхване почти всички градове с население над 5 000 души. Във връзка с нивото на предоставени кредити, компанията планира оптимизиране на механизмите за контрол на предоставянето на кредитите и регулиране на риска.